Design & administrator:
Anna Wieczyńska
2010 grangranada.pl

SłowoZnaczenieUwagiEdytujUsuń
capacidad crediticiazdolność kredytowaPosibilidad de una empresa, considerando su estructura financiera, para apelar al créditoedytujusuń
capital socialkapitał zakładowyedytujusuń
capitulaciones matrimonialesintercyza małżeńskaedytujusuń
cargas del matrimoniokoszty utrzymania rodzinyedytujusuń
causas imputablesz przyczyn zależnych odpor causas imputables del adjudicatarioedytujusuń
cámara de comercioizba gospodarczaedytujusuń
censo electoralspis wyborcówedytujusuń
certificado de defunciónakt zgonuedytujusuń
certificado de fe de vidazaświadczenie o stanie cywilnymedytujusuń
certificado de matrimonioakt małżeństwaedytujusuń
certificado se expide a petición del interesadozaświadczenie wydaje się na prośbę zainteresowanegoedytujusuń
cese de la convivencia conyugalustanie pożycia małżeńskiegoedytujusuń
citarwezwanie do sądullamar el juez ante su presencia: La juez ha citado a todos los testigos para que declaren.edytujusuń
clausula penalkara umownaedytujusuń
CNAE Clasificación Nacional de Actividades EconómicasPKD Polska Klasyfikacja Działalnościedytujusuń
cobrador de deudaswindykator edytujusuń
colegio electorallokal wyborczyedytujusuń
Comisión Nacional de Mercado de ValoresKomisja Krajowa Rynku Papierów Wartościowychedytujusuń
compañía de fondos de inversióntowarzystwo funduszy inwestycyjnychedytujusuń
compañía de previsión socialtowarzystwo emerytalneedytujusuń
compañía de reaseguroszakład reasekuracjiedytujusuń
comparecer al juiciostawić się przed sądemedytujusuń
comparecientestawającyedytujusuń
competencia deslealnieuczciwa konkurencjaedytujusuń
competencia objetivawłaściwość rzeczowaedytujusuń
conceder / conferir el poderudzielić pełnomocnictwaedytujusuń
concernirdotyczyćconcierne a las empresas que …edytujusuń
concurrir a la licitaciónprzystąpić do przetarguedytujusuń
concursoupadłośćedytujusuń
condenar en costaszasądzenie kosztówedytujusuń
condonación de deudasumorzenie długuedytujusuń
conferirpowierzać/udzielaćla apertura del procedimiento se confiere al administrador concursaledytujusuń
consanguinidad en línea recta / colateralpokrewieństwo w linii prostej / bocznejedytujusuń
constituir la garantia definitivazabezpieczyć należyte wykonanie umowyAdjudicatario presente el resguardo acreditativo de haber constituido la garantia definitiva.edytujusuń
constituir la garantia provisionalwpłacić wadiumedytujusuń
contestaciónodpowiedź na pozewedytujusuń
contraer una obligaciónzaciągać zobowiązanieedytujusuń
contratación directazamówienie z wolnej rękiedytujusuń
contrato de interinidadumowa o pracę na zastępstwoedytujusuń
contrato eventual / de mandatoumowa zlecenieedytujusuń
contrato fijo discontinuoumowa na czas wykonania pracy, umowa sezonowaedytujusuń
contrato onerosoumowa dwustronnie zobowiązująca (wzajemna)edytujusuń
convenio colectivoukład zbiorowy pracyedytujusuń
convenio reguladorugoda rozwodowa (mediacyjna)edytujusuń
cooperativaspółdzielniaedytujusuń
copartícipe del litigiowspółuczestnik sporu (sądowego)edytujusuń
copia certificadaodpis uwierzytelnionyedytujusuń
copia compulsadaodpis potwierdzony za zgodność z oryginałemedytujusuń
correo certificado con acuse de recibolist polecony za potwierdzeniem odbioruedytujusuń
correo de mensajeropoczta kurierskaedytujusuń
corresponde a (p.ej. el derecho)należy / przysługuje (np. prawo)edytujusuń
costas procesaleskoszty sądoweedytujusuń
Código Unificado de Buen GobiernoDobre Praktyki Spółek Notowanych na GPWedytujusuń
cómputo de plazosliczenie terminucapítulo II 5* código civiledytujusuń
créditos litigiososwierzytelności sporneedytujusuń
cuenta de pérdidas y gananciasrachunek zysków i stratedytujusuń
cuentas anualessprawozdanie finansoweedytujusuń